Madelon Vos

Algemene voorwaarden

Definities

1. Fintastic Media Group B.V., gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 85951250
2. Klant: degene met wie Fintastic Media Group B.V. een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Fintastic Media Group B.V. en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de cursussen en community uitgevoerd door Fintastic Media Group B.V..
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Toegang tot de cursussen of community
Om toegang te krijgen tot de cursussen of community dient men 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd zijn om een cursus af te nemen of de lid te zijn van de community. Kinderen onder de 18 jaar dienen toestemming van een of beide ouders te hebben.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Fintastic Media Group B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Fintastic Media Group B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Fintastic Media Group B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Fintastic Media Group B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Fintastic Media Group B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fintastic Media Group B.V. te allen tijde wijzigen.
3. Fintastic Media Group B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Fintastic Media Group B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fintastic Media Group B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is of de toegang tot de desbetreffende cursus of community per direct te stoppen.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fintastic Media Group B.V..
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fintastic Media Group B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fintastic Media Group B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fintastic Media Group B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fintastic Media Group B.V. te betalen.

Herroepingsrecht en duur van de overeenkomst
1. Indien een consument besluit een online aankoop te ontbinden, dan heeft hij/zij een bedenktijd van 14 dagen om dit zonder opgave van reden te doen, mits hij/zij maximaal 25% van de cursus heeft gevolgd. Mocht de consument wensen de cursus te ruilen, dan kan dit kosteloos gebeuren voor een andere cursus van dezelfde prijs. Indien de gekozen vervangende cursus goedkoper is, zal het prijsverschil worden teruggestort. In het geval dat de nieuwe cursus duurder is, dient het verschil bijbetaald te worden. Indien er geen vervanging wordt gewenst, wordt het volledige bedrag binnen enkele werkdagen teruggestort. Echter, als de consument meer dan 25% van de cursus heeft gevolgd, dan vervalt de mogelijkheid tot annuleren of ruilen.

Wanneer je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail naar contact@madelonvos.nl met daarin jouw bestelnummer, naam en rekeninggegevens. Wij streven ernaar de annulering binnen een week te verwerken en het geld terug te storten.
2. De trial en maandelijkse lidmaatschappen van de MoneyTalks Community lopen voor onbepaalde tijd en zijn ieder moment opzegbaar. In het geval van een duurovereenkomst (halfjaar of jaarabonnement), geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Hierbij geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je de aankoop binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan maken. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de klant de overeenkomst op ieder moment na de desbetreffende periode opzegt (6 of 12 maanden). Deze overeenkomst kan dan ook niet, na de 14 dagen bedenktijd, tussentijds worden opgezegd.
3. De trial van de MoneyTalks Community van 7 dagen wordt verlengd naar een maandelijks abonnement. Deze kost slechts €39,95 per maand en is ieder moment opzegbaar. Dit kan door je Discord naam te mailen naar contact@madelonvos.nl. Het resterende bedrag wordt dan teruggestort op je rekening.

4. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van de bestelling.
5. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mail naar contact@madelonvos.nl.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Fintastic Media Group B.V. te verrekenen met een vordering op Fintastic Media Group B.V..

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fintastic Media Group B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Fintastic Media Group B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Fintastic Media Group B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fintastic Media Group B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Fintastic Media Group B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Fintastic Media Group B.V..
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Fintastic Media Group B.V. de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fintastic Media Group B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom
1. Fintastic Media Group B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fintastic Media Group B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de cursussen of de community krijgt geheim en onthoud zich van het publiceren of verspreiden van informatie uit de cursussen of community.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Fintastic Media Group B.V. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Fintastic Media Group B.V. schade kan berokkenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het kopiëren of namaken van de aangeboden cursussen of community op www.madelonvos.nl.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
● die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
● die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Fintastic Media Group B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Fintastic Media Group B.V. het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Fintastic Media Group B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
4. Fintastic Media Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen of community in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen of community bedoeld zijn.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Fintastic Media Group B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Fintastic Media Group B.V. geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Fintastic Media Group B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fintastic Media Group B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Fintastic Media Group B.V. uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fintastic Media Group B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. www.madelonvos.nl
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Fintastic Media Group B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Fintastic Media Group B.V..
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fintastic Media Group B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Fintastic Media Group B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fintastic Media Group B.V. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Fintastic Media Group B.V.
1. Fintastic Media Group B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Fintastic Media Group B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Fintastic Media Group B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. www.madelonvos.nl
4. Indien Fintastic Media Group B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fintastic Media Group B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
Fintastic Media Group B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fintastic Media Group B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Fintastic Media Group B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fintastic Media Group B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fintastic Media Group B.V..
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fintastic Media Group B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fintastic Media Group B.V. is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Weigeren van de dienst
Fintastic Media Group B.V. behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgaaf van reden. Fintastic Media Group B.V. heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen. Madelon vos onthoudt zich van alle aansprakelijkheid met het oog op niet accurate, foutieve en/of onvolledige content.
Affiliate marketing
1. Onze uitbetaaldrempel is €50 commissie.
2. De laatste klik is leidend voor de commissie.
3. Wij betalen iedere maand de commissies uit.
4. Alle gratis cursisten gaan in een funnel. Wij bellen deze leads pas NADAT ze uit de funnel zijn gekomen. Koopt iemand de cursus aan de telefoon? Dan is de commissie voor de sales collega.
5. Coupon code websites zijn niet toegestaan en komen niet in aanmerking voor commissies. Alleen websites die waarde bieden omtrent de cursussen en MoneyTalks Community.
6. De wederkerende commissies lopen voor de periode dat de samenwerking tussen Fintastic Media Group B.V. en de affiliate in stand is.

7. Het is niet toegestaan om zelf jouw affiliate link te gebruiken voor jouw eigen aankopen. Alleen andere personen dan de affiliate zelf kan de link gebruiken.
Prijsverhogingen

We behouden het recht om onze prijzen ieder jaar te verhogen met inflatie +2%. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe cursisten en leden. De huidige cursisten en leden behouden de oude tarieven.

Geschillenregeling

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Fintastic Media Group B.V. en jij trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

3. De klachten komen terecht bij onze helpdesk medewerker Sander Noordhuis en worden intern besproken met de eigenaren Madelon Vos en Vilijam Georgiev. 

4. Op iedere klacht wordt binnen 10 werkdagen gereageerd. Wanneer dit om, wat voor reden dan ook, niet lukt, wordt de klagende partij hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer Fintastic Media Group B.V. een uitsluitsel verwacht.

5. Alle klachten worden vertrouwelijk behandelt en worden op zijn minst voor 12 maanden veilig gearchiveerd.
6. NRTO-Opleiders dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten kunnen worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien jij van mening bent dat de NRTO-Opleider bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan jij deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO. 
Disclaimer
Fintastic Media Group B.V. wijst u erop dat Madelon Vos een divers portfolio aan cryptocurrencies bezit, en alles geschreven of besproken betreffende cryptocurrencies – ongeacht het onderwerp – mogelijk kan leiden tot belangenverstrengeling. Madelon Vos is te allen tijde transparant en onpartijdig naar de cryptocurrency community en daarom is de content uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden. Niets van deze content mag worden gezien als investerings-, financieel, juridisch, belastingtechnisch, regulerings-, of vergelijkbaar advies. Niks mag worden geïnterpreteerd als verzoek tot investeren in enige cryptocurrency en hierbij mag niks mag worden beschouwd als aanbeveling tot een investeringsstrategie of aanschaf.

Geüpdated op 2 november 2020 – www.madelonvos.nl